ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่ในระบบ ISO9001&ISO14001:2015 นั้น

หลังจากที่ทำการทบทวนเพื่อกำหนดปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังที่ได้จัดประชุมไปในครั้งที่ผ่านมาแล้วนั้น

ในขั้นตอนถัดไปต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อทำการระบุความเสี่ยง(Risks) และโอกาส (Opportunities) และการระบุผลกระทบ (Impact) รวมถึงประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วม (ภายนอก) ในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

โดยมีระดับ ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าส่วน,หัวหน้าแผนก และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

26JUL, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 , ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 3/2565
read more
13JUL, 22
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO ให้กับพนักงานใหม่
อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO ให้กับพนักงานใหม่
read more
21APR, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565
read more
28JAN, 22
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบบริหารคุณภาพ ISO90001 , ระบบมาตรฐาน BRC
read more

Contact Us