ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

อบรมข้อกำหนด ISO 50001 : 2018

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการอบรมข้อกำหนด ISO 50001 : 2018เนื่องด้วย ฝ่ายระบบการบริหารคุณภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ ISO 50001 : 2018”

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญ แนวคิดข้อกำหนด แนวทางบริหารจัดการพลังงาน ในระบบการจัดการพลังงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยวิทยากรจาก “บริษัท Excellent Quality”

ณ ห้องประชุมอุดมมะพร้าว ณ โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more
04AUG, 20
ประชุม Management Review ระบบ 14001 & 50001
ประชุม Management Review ระบบ 14001 & 50001
read more

Contact Us