ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

อบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร ข้อบังคับ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์และ การณฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สถานประกอบการ 

การที่คณะบุคคลร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก

เพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็นได้ โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น ณ ห้องประชุมชาวเกาะ 1 โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

30MAR, 22
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ปิด Audit ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
30MAR, 22
ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
ตรวจประเมินระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.80001-2563)
read more
03MAR, 22
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2565
ประชุมทบทวน ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ครั้งที่ 1/2565
read more
18JAN, 22
Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)
Audit ที่ทางบริษัท SGS ได้เข้ามา Audit ระบบมาตรฐาน ISO ระบบ TSL8001-2563 (มาตรฐานแรงงานไทย)
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more

Contact Us