ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

FOOD STANDARD ACTIVITIES

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

การประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุมร่วมประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่ในระบบ ISO9001&ISO14001:2015 นั้น หลังจากที่ทำการทบทวนเพื่อกำหนดปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังที่ได้จัดประชุมไปในครั้งที่ผ่านมาแล้วนั้น ในขั้นตอนถัดไปต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อทำการระบุความเสี่ยง(Risks) และโอกาส (Opportunities) และการระบุผลกระทบ (Impact) รวมถึงประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วม (ภายนอก) ในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีระดับ ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,หัวหน้าส่วน,หัวหน้าแผนก และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องอุดมมะพร้าว โรงงานชาวเกาะ

RELATED ACTIVITY

28JAN, 22
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
ประชุม Management ISO 50001 &14001 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565
read more
18JAN, 22
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
ประชุม Management Review ในระบบ ISO14001 & 50001
read more
18JAN, 22
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001 ,มรท 8001,BRC และ ISO 22000
read more
15JAN, 22
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มีการประชุม Management ระบบ ISO 14001-50001
read more
21OCT, 21
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001:2018)
read more

Contact Us