ตะกร้าสินค้า - Cart

OUR PRODUCTS

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม (ถุง 1 กิโลกรัม)

Available Size

1000 กรัม

1000 กรัม

1000 กรัม

1000 กรัม

PRODUCT DETAILS

Description : วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม (ดั้งเดิม)
Size : 1000 กรัม
Content : 12 ถุง/ลัง
Dimension (CM) : 19*4.5*24
Net Weight (KG) : 1
Gross Weight (KG) : 1.11
Packaging Material : ถุงลามิเนตแบบตั้งขนาด
Ingredients / Nutrition information : ingredients : Coconut gel 70%, Syrup 29.8%, Acidity regulator (INS260, INS296, INS514(ii)), Glazing agent (INS1520), Natural identical flavor (Watermelon flavor), Color (INS122, INS129) ส่วนประกอบโดยประมาณ วุ้นมะพร้ำว 70%, น้้ำเชื่อม 29.8%, สำรควบคุมควำมเป็นกรด (INS260, INS296, INS514(ii)), สำรเคลือบผิว (INS1520), แต่งกลิ่นเลียนธรรมชำติ (กลิ่นแตงโม), สีสังเครำะห์ (INS122, INS129)
Shelf Life : 1 ปี
Share :      

COOKING CLUB

Contact Us