ตะกร้าสินค้า - Cart

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม (กลิ่นเมลอน)

Available Size

1กิโลกรัม

1ลัง

PRODUCT DETAILS

Description : ถุง
Content : 1
Dimension (CM) : 19*4.5*24
Net Weight (KG) : 1
Gross Weight (KG) : 1.11
Packaging Material :
Ingredients / Nutrition information : วุ้นมะพร้าวในน าเชื อมกลิ นเมล่อน (Coconut Gel in Syrup Melon Flavored) ส่วนประกอบโดยประมาณ : วุ้นมะพร้ำว 70%, น้้ำเชื่อม 29.8%, สำรควบคุมควำมเป็นกรด (INS260, INS296, INS514(ii)), สำรเคลือบผิว (INS1520), แต่งกลิ่นเลียนธรรมชำติ (กลิ่นเมล่อน), สีสังเครำะห์ (INS102, INS133) Ingredients : Coconut gel 70%, Syrup 29.8%, Acidity regulator (INS260, INS296, INS514(ii)), Glazing agent (INS1520), Natural identical flavor (Melon flavor), Color (INS102, INS133)
Shelf Life : 1 ปี
Size : 1กิโลกรัม
จำนวน :
ราคา :
47
สั่งซื้อ :
Share :      

COOKING CLUB

Contact Us