CUSTOMER SERVICE  : 02-813-1454

Enter your search

GO

CERTIFICATE
Home
Certificate
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)


มาตรฐานแรงงานไทย คือ
ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 
เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน
เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิด คุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เป็นข้อกําหนดขั้นตํ่าที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้อาหารที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์บริโภค
ซึ่งเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตนโยบาย / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  


กิจกรรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
กิจกรรมการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง
ผู้ให้การรับรองระบบความปลอดภัยของอาหาร BRC ISSUE 8บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด