CUSTOMER SERVICE  : 02-813-1454

Enter your search

GO

CERTIFICATE
Home
Certificate
TO BE NUMBER ONE
ความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (โรงงานกะทิชาวเกาะ & โรงงานน้ำพริกแม่พลอย & สำนักงานใหญ่ท่าเตียน & โรงงานทับสะแก) มีนโยบายและ เป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท ซึ่งทำลายสุขภาพร่างกาย ของพนักงานภายในบริษัทฯ การต่อต้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็น การซื้อ การขาย การเสพ ภายใน สถานประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลจากโครงการโรงงานสีขาวระดับจังหวัดใน ปี 2544 และรางวัลประสานพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดระดับประเทศในปี 2546 ผู้บริหารและ พนักงานจึงมีแนวคิดสานต่อในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนและได้ดำเนินงานชมรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลระดับประเทศ ต้นแบบระดับเงินและ ระดับทองจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 1. ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ 1.1 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 1.2 เยาวชน ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ในชุมชน บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ 1.3 ผู้เสพ ผู้ติดยา ติดอบายมุขต่างๆ เช่น บุหรี่ สุรา การพนันและ ประชาชนทั่วไป 1.4 หน่วยงานราชการ, บริษัทและต่อเนื่องไปยังโรงงานต่างๆ ใน พื้นที่ใกล้เคียงโดยปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและเต็มประสิทธิภาพ 2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของบริษัทฯที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมถึงเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง การสร้างและพัฒนา ระบบเครือข่าย ป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วัดเป้าหมายโครงการฯ 1. สนับสนุนการลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยา ติดอบายมุข บุหรี่ สุรา การพนัน ภายในสถานประกอบ การและภายนอกสถานประกอบการ 2. ให้กลุ่มเสี่ยง เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษารวมถึงประชาชน บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ การเสริมทักษะ ประสบการณ์ได้รับภูมิคุ้ม กันทางจิต ส่งผลให้การป้องกันปัญหายาเสพติดภายใน และ ภายนอกสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ผลักดันการสร้างและการพัฒนาระบบเครือข่ายโดยการเพิ่มจำนวนของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งภายใน และภายนอก สถานประกอบการให้เพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง 4. สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาสมาชิกชมรม ชุมชน สังคม สู่คุณภาพและความยั่งยืน 5 เปิดศูนย์ เผยแพร่การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 6. สมาชิกชมรมได้รับความช่วยเหลือ คำปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาทั้งต่อตนเอง และสมาชิกครอบครัว ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เข้ม แข็ง ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ
โครงสร้างกรรมการ
ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน ชมรม To Be Number One ด้วยบริษัทฯ มีพนักงานซึ่งมีบุคลากรที่มีค่า โดยบริษัทฯ มีพนักงานที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการ ติดยาเสพติดได้มาก เนื่องจากเป้นวัยที่มีความต้องการในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ ร วมทั้งการเปลี่ยน แปลงทั้งร่างกายและจิตใจตามวัยจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งการย้ายที่อยู่จากวัยที่กำลังศึกษาหาความรู้แต่เพราะฐานะทางบ้านยากจน จึงต้องมาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบเยาวชนในรุ่นเดียวกันแล้ว มีความแตกต่างกัน อย่างมาก ประกอบกับการมาพัก ใกล้สถานที่ทำงาน ซึ่งมีแหล่งชุมชนที่มีอัตราเสี่ยงต่อการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาจถูกชักจูงให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย และไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
องค์ประกอบ 3 ก
องค์ประกอบ 3 ก ชมรม To Be Number One ชมรม To Be Number One ของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดม่ตั้งแต่ 2544 จนถึง ปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมีการวางแผนการดำเนินจัดทำโครงการล่วงหน้าในปีถัด ไป บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินโครงการ To Be Number One มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ก. ที่ 1 คือ กรรมการ ก. ที่ 2 คือ กองทุน ก. ที่ 3 คือ กิจกรรม ก. ที่ 1 กรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของชมรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในนโยบาย วัตถุประสงค์ของชมรม 3. ลงลายมือชื่อในเอการต่าง ๆ ในนามชมรม และอนุมัติวงเงินสำหรับกิจกรรมของชมรม 4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงาน มอบหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในมติของคระกรรมการดำเนินงาน 5. หากคณะกรรมการมีมติในการดำเนินงานของชมรม ไม่เป็นเอกฉันท์ และไม่สามารถลงมติกันได้ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ตัด สินชี้ขาด 6. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย และเก็บรักษาเงิน ทรัพท์สินของชมรมให้ถูกต้องเรียบร้อย 7. กำหนดแผนงาน กิจกรรมของชมรมในแต่ละปี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานชมรม รองประธานคณะกรรมการ 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรการ กรณีประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ เมื่อตำแหน่งประธานว่างลง 2. ปฏิบัติงานตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้ 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายให้ภายใต้ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของชมรม ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆ จากสมาชิกจากข่าวสารตู้แดงร้องเรียน หรือจากการบอกเล่าในกลุ่มสมาชิก เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ มา วิเคราะห์แก้ไขตามนโยบาย คือ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา พัฒนาอีคิว ฝ่ายสอดส่องดูแล มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ในส่วนความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งปัญหายาเสพติดกับกลุ่มสมาชิกเป็นการเฝ้าระวัง ป้องปราบ อีกส่วนหนึ่ง ฝ่ายกองทุน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายกองทุน เอกสาร รายรับ - รายจ่ายต่างๆ ฝ่ายกิจกรรม จัดการดูแลกิจกรรมต่างๆของชมรมทั้งในและนอกชมรม การระดมทุนหมุนเวียนให้กับกองทุนฯ ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่ดูแลบัญชีรายชื่อสมาชิกเก่า-ใหม่และเครือข่ายให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่แจ้งข่าวสารการดำเนินการ การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยสู่ชุมชน หน่วยราชการภาคเอกชน ให้กับสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE เลขานุการ 1. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมให้คณะกรรมการดำเนินงานทุกๆเดือน 2. ดูแลรักษา/จัดเก็บเอกสารและรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานทุกๆเดือน 3. แจ้งการนัดประชุมไปยังคณะกรรมการดำเนินงาน 4. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม คณะกรรมการดำเนินงาน 1. ความสม่ำเสมอในการประชุมของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชมรมฯ มีการประชุมทุกวันที่ 17 ของทุกๆเดือน ตามแผนการ ประชุมแต่ละปี หากมีกิจกรรมเร่งด่วนก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวันประชุม เป็นคราวๆไป 2. การเสนอข้อคิดเห็นของสมาชิกชมรมจะผ่านให้กับคณะกรรการชมรมฯข้อเสนอแนะทุกข้อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯทุกครั้ง โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 3. พิจารณาการรับสมาชิกใหม่ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 4. พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน เงินหมุนเวียนเข้ากองทุนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มสมาชิก ก. ที่ 2 กองทุน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้รับรางวัลจากการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน ประกอบการ ทั้งนี้เงินรางวัลที่ได้รับรวมกับเงินสมทบที่ผู้บริหารใหการสนับสนุนโดยการอนุมัติให้นำเศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้จาก กระบวนการผลิตประจำวัน ของบริษัทฯออกจำหน่ายสินค้าราคาถูก การนำผลิตภัณฑ์จากเพื่อนสมาชิกมาจำหน่าย และการจัดการ แข่งขันกีฬา เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ 435,701 บาท สำหรับสนับสนุนโครงการการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ก. ที่ 3 กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด "โครงการ ใครติดยา ยกมือขึ้น"เรามีนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ ทุกประเภท ซึ่งทำให้เกิดการบ่อนทำลายสุขภาพร่างกายของ สมาชิก (พนักงาน) ทุกคน ประชาชนใกล้เคียง รวมถึงกาต่อต้านการเสพ การซื้อ การขาย ยาเสพติด ภายในสถานประกอบการ เพื่อเป็น การสานต่อเจตจำนงค์ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในสถานประกอบการและชุมชนรอบสถานประกอบการ "การจัดตั้งศูนย์เพื่อน ใจวัยทำงาน" เพื่อเป็นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิกภายในบริษัทฯ และชุมชนรอบข้างเพื่อเข้ามาใช้เวลาว่างจากการทำงาน โดย ชมรมได้ทำการจัดตั้งชมรมต่างๆ ดังนี้ 1. ชมรมกีฬา : มีการเปิดศูนย์ TCC SPORT CLUB สำหรับพนักงานให้ใช้เวลาว่าง 2. ชมรมอนุักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับสภาพความสมดุลทางธรรมชาติ การปลูกป่า การสร้าง ฝายกั้นน้ำ สร้างบ่อน้ำฯ 3. ชมรมร้องรำทำเพลง เพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายความเครียด มีเวลาพักผ่อน และได้แสดงออกทางร่างกาย และจิตใจ 4. ชมรมธรรมะ จัดตั้งในปี 2549 เพื่อการฝึกสุขภาพจิตให้กับสมาชิกได้นำธรรมะ 5. ชมรมพอเพียง และสมุนไพร เพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การอยู่อย่างพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิก จึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด โดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รวมกันแกนนำในชุมชน ได้ร่วมมือกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิก เยาวชนในชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้ และเสริม สร้างทักษะให้แก่แกนนำในโรงงาน / ชุมชน / สถานศึกษาในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต หรือผู้มีปัญหาสุขภาพ จิตเบื้องต้น อันเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน
ประโยชน์ที่ได้รับจากชมรมฯ
 1. ชมรม To Be Number One ของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เป็นสถานประกอบการที่นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งทางด้านสุขภาพจิต และพฤติกรรมให้กับสมาชิก เยาวชนใน และนอกชุมชนได้อย่างเหมาะสม 2. การขยายเครือข่ายโดยการสร้างวิทยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ฯ ให้กับเยาวชนใน และนอกชุมชนได้อย่างเหมาะสม 3. ชมรม To Be Number One ของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เป็นศูนย์เพยแพร่การเรียนรู้ ด้านการจัดตั้งชมรม To Be Number One ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป