ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

TCC FOR SOCIAL

 
บริษัท   เทพผดุงพรมะพร้าว   จำกัด (TCC)
        การที่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ-แม่พลอย) เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯตลอดจนพนักงานทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยมีค่านิยม     วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
 

 

ค่านิยม TCC CARE

COOPERATION                 บุคลากรร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพ

AMBITION                         ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

RESPONSIBILITY             รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ETHICS                              ยึดมั่นในจริยธรรม

 วิสัยทัศน์  VISION   

       คุณภาพ นำไปสู่เวทีการค้าโลก    ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 วัฒนธรรมองค์กร

1.ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและพลังงานความร้อนรวม เพื่อมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กร

4. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อถือให้กับสังคม

 

 

 

 

 

 

Contact Us