ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ มาตรฐาน BRC


 นโยบาย / วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยของอาหาร

(FOOD SAFETY CULTURE)

 

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร คือ สิ่งที่องค์กรมีทัศนคติ ค่านิยม แนวความคิด ความเชื่อ แนวทาง หรือ วิธีปฎิบัติด้านความปลอดภัยอาหาร จนทำให้คนส่วนใหญ่ในองค์กรยึดเป็นแนวทางปฎิบัติสืบเนื่องกันมาในทิศทางเดียวกัน

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้ดำเนินการจัดทแผนงานวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้เป้นแนวทาง,หลักปฎิบัติให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยทางอาหาร

ข่าวและกิจกรรมระบบคุณภาพประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ISO9001, ระบบมาตรฐาน BRC และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO22000 ครั้งที่ 1/2565

read more

ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน BRC (issue 8) (Food Safety) โดยทางบริษัทฯ intertek

read more

ประชุม Management ISO 9001 & BRC &22000 ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565

read more

Contact Us