ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ GHP


นโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

     

ระบบมาตรฐาน GHP

GHP ระบบพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหาร หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารควรจะนำไปประยุกต์ใช้

ซึ่งจะสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กรอนามัยโลกที่ต้องการให้อาหารมีความปลอดภัยตั้งแต่ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร ที่เรียกว่า

"FARM TO TABLE" หรือ "FARM TO FALK"

ข่าวและกิจกรรมระบบคุณภาพประชุมสรุป GMP&HACCP

read more

สรุปการตรวจติดตาม GMP และ HACCP

read more

การจัดอบรม GMP และ HACCP ให้กับพนักงาน Date 04/03/62

read more

Contact Us