ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

GREEN INDUSTRY


Values

 

                                                                                                          

                                                                                     

Corporate Culture

 

1.ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม

2. มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานความร้อน เพื่อมั่งมั่นในความเป็นเลิศ

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กร

4. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทร้างความเชื่อถือให้กับสังคม

1. Commit to righteousness and obey environmental laws
2. Commitment to reduce the amount of waste Reduce the consumption of electricity, fuel and heat. In order to ensure excellence
3. Trust in the value of personnel. Building awareness and cultivating values For personnel in the organization
4. Adhere to social responsibility And environment Along with creating trust in the society

                                                                                                     

                                                                                                   

Cultivating values and culture

 

   

                                                                                                      

Internal Communication

                                                                                                                         

                                                                                                               

NEW AND ACTIVITIES QUALITY SYSTEM
Contact Us