ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ GREEN INDUSTRY


ค่านิยม

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

 

1.ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานความร้อน เพื่อมั่งมั่นในความเป็นเลิศ
3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กร
4. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทร้างความเชื่อถือให้กับสังคม

 

การปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรม

 

 

การสื่อสารภายในองค์กร

ข่าวและกิจกรรมระบบคุณภาพมอบพันธ์ุมะพร้าวให้แก่ชุมชน Date 06/10/62

read more

Contact Us