ตะกร้าสินค้า - Cart

ABOUT TCC

ระบบ ISO 14001:2015


 นโยบาย / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

โครงสร้าง

ผลดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษทางอากาศ

     เขม่าควันที่เกิดจากการใช้เครื่องหม้อไอน้ำ และกิจกรรมของกระบวนการผลิตได้มี การบำบัดก่อนปล่อยสู่บรรยากาศด้วยระบบไซโคลนและเครื่องจับฝุ่นไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) : สำหรับดักจับฝุ่น และม่านน้ำ ( Wet scrubber ) : สำหรับดักจับไนโตรเจนไดออกไซด์, ซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ และคาร์บอนมอนน็อคไซด์ โดยมีการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ ทุก 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และเรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ.2549

 การจัดการมลพิษทางน้ำ

     น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการล้างภาชนะ อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ จะถูกบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน โดยการเฝ้าระวัง ตรวจวัดค่ามวลสารในน้ำก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน ทุก 1 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 

การจัดการมลพิษทางดิน

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มีการดำเนินการจัดการขยะภายในโรงงานโดยการคัดแยกขยะภายในโรงงาน แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.ขยะทั่วไป
- ขยะสำนักงาน ได้แก่ เศษอาหาร เศษฝุ่นผง ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- ขยะจากกระบวนการผลิต ได้แก่ เปลือกวัตถุดิบ, ขี้เถ้าจากหม้อไอน้ำ
2.ขยะรีไซเคิล (ขยะโลหะ , ถังขยะกระดาษ , ถังขยะพลาสติก) ได้แก่ เศษกระดาษ, พลาสติก, โลหะ, แก้ว เป็นต้น
3.ขยะอันตราย (ขยะอันตราย) ได้แก่ หลอดไฟ, กระป๋องสปรย์, ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
โดยการดำเนินการในการกำจัดขยะของโรงงานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศในบรรยากาศพื้นที่โดยรอบ)

บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบบริษัท มีความถี่การตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมของโรงงาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เสียงรบกวน) บริเวณพื้นที่ชุมชนติดกับบริษัท มีความถี่การตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

การสื่อสารภายนอกองค์กรประชุมร่วมกัน ณ เทศบาลกระทุ่มล้ม

 

       

ข่าวและกิจกรรมระบบคุณภาพประชุมเทศบาล

read more

ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

read more

อบรมหลักสูตร ระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 ให้กับพนักงานใหม่

read more

Contact Us